Jäsenhuone|Työhuone

Ohjeita koronan aiheuttamien lomautusten ja työn keskeytymisen varalle

15.3.2020

Ohjeita työsopimusasioihin koronan aiheuttamien mahdollisten lomautusten ja työn keskeytymisen varalle

*Valmiuslain puitteissa tehdyt poikkeukset tähdellä merkattuna

Lomauttaminen toistaiseksi voimassa olevissa työsopimuksissa

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muuten voimassa.

Lomautus voi

keskeyttää työntekijän työnteon kokonaan tai lyhentää hänen säännöllistä päivittäistä tai viikoittaista työaikaansa

• olla voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti

• perustua työnantajan yksipuoliseen päätökseen tai työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen

Lomauttamisen perusteet

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän kahdella eri perusteella:

• Työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä tai koulutusta, työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi.

• Työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti – enintään 90 päivän ajaksi. Edellytyksenä on, että työntekijälle ei voi tarjota muuta työtä tai koulutusta, joka vastaisi työnantajan tarpeita.

Lomauttaminen määräaikaisissa työsopimuksissa

Suuri osa valmentajien työsopimuksista on määräaikaisia. Määräaikainen työsopimus on voimassa siihen asti, kun sen määräaika umpeutuu tai sovittu työ tulee tehdyksi. Työnantaja ja työntekijä sopivat päättymisajasta tai sovitusta tehtävästä silloin, kun työsuhde alkaa. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisen työntekijän vain silloin, kun hän työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen työntekijä.

Työnantaja ja työntekijä saavat keskenään sopia lomautuksesta ainoastaan määräajaksi ja työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilan perusteella.


*Valmiuslaki antaa mahdollisuuden myös määräaikaissa työsuhteissa olevien lomauttamiseen.
 

Lomautusilmoitus työntekijälle

Työnantajan pitää antaa lomautusilmoitus työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, ilmoituksen voi toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti.

• Ilmoitus on annettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. 

*YT-NEUVOTTELUJEN vähimmäiskesto lomautustilanteissa lyhennetään väliaikaisesti viiteen päivään.

 

• Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kestoaika on ilmoitettava täsmällisesti.

Kirjallinen todistus lomautuksesta

työnantajan on annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, jos työntekijä pyytää sitä

• todistuksessa on mainittava ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä lomautuksen kesto tai sen arvioitu kesto

Lomautuksesta on käytävä yt-neuvottelut

Lomautustilanteessa tulee noudattaa yhteistoimintalain säännöksiä, jos seurassa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Yt-neuvottelut on käytävä

• kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa yhden tai useamman työntekijän lomauttamiseen, irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla

• ennen kuin työnantaja päättää lomautuksesta

Jos sinut lomautetaan ja haet työttömyysturvaa, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Oikeudet ja velvollisuudet lomautuksen aikana

Työntekijänä sinulla on lomautusaikana oikeus

• ottaa vastaan muuta työtä

• käyttää palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvän vuokrasopimuksen perusteella käytössäsi olevaa asuntoa

• käyttää luontaisetuja (esim. puhelin- tai autoetu), jos niiden on sovittu säilyvän lomautusaikana

• irtisanoa työsopimuksesi ilman irtisanomisaikaa, kunhan työnantajan ilmoittamaan työnalkamispäivään on yli 7 vuorokautta

• työnantaja ei voi purkaa tai irtisanoa työsopimusta lomautuksen aikana

• lomautuksen aikana kertyy vuosilomaa

Lomautusaikana et saa

kertoa työnantajasi liike- ja ammattisalaisuuksia

• perustaa kilpailevaa yritystä / harjoittaa kilpailevaa toimintaa

• tuottaa vahinkoa työnantajallesi 


Mikäli työnteko estyy työnantajasta ja työntekijästä riippumattomista syistä, kuten koronaviruksen leviämisen estämisestä, voi työnantaja keskeyttää palkanmaksun, mutta työntekijälle on maksettava palkka 14 vuorokaudelta. Suomen Jalkapallovalmentajat ry:n jäsenten lakiasioiden neuvoja on varatuomari, asianajaja Hannu Kalkas 0400 942 258.


Lähteet: te-palvelut.fi, tyosuojelu.fi